Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
NLP Centrum > FAQ

FAQ

Přehled kurzů

Co je NLP?

NLP se často definuje jako studium struktury subjektivních zkušeností. NLP je totiž metoda, která umožňuje proniknout do labyrintu podvědomí a zefektivnit naši komunikaci. NLP je model, který nás učí se učit. Model, který nám umožňuje převzít expertizu jiných a zakomponovat ji do našeho vlastního života. Dělej, jako bys byl ten druhý.

Co jsou metaprogramy?

Metaprogramy jsou části vašeho stylu myšlení, například jako "směrem k" (zaměření na cíle) nebo “směrem od” (zaměření na problémy). Styl myšlení je kombinací metaprogramů: různé metaprogramy navzájem spolupracují.  Vaše metaprogramy často určují, co děláte, jak to děláte a jaké máte z toho pocity.

Metaprogram - set 1: Proaktivní versus Reaktivní

Proaktivní = upřednostňovat rychlé jednání a převzít iniciativu.
Reaktivní = upřednostňovat čekání, zvažování a pochybnosti.

Metaprogram - set 2: „K“ něčemu versus „Od“ něčeho

Směrem K = zaměření se na dosahování cílů
Směrem Od = zaměření na vyhýbání se problémům.

Metaprogram - set 3: Interní versus externí zdroje

Interní zdroje = pro hodnocení jsou využívány vlastní normy a standardy.
Externí zdroje = pro hodnocení jsou využívány normy a standardy jiných lidí.

Metaprogram - set 4: Možnosti versus procedury

Možnosti = upřednostňování mnoha různých možností.
Procedury = upřednostňování plánování krok za krokem.

Metaprogram - set 5: Všeobecné versus Specifické

Všeobecné = zaměření na široký přehled.
Specifické = zaměření na malé detaily.

Metaprogram - set 6: Shoda versus neshoda

Shoda  = důraz a zaměření na to, co je dobré a správné.
Neshoda = důraz a zaměření na to, co je chybné/špatné a nesprávné.

Metaprogram - set 7: Interní „místo“ kontroly versus Externí „místo“ kontroly

Interní „místo“ kontroly = zaměření na to, jak někdo ovlivňuje vlastní situaci, okolnosti.
Externí „místo“ kontroly = zaměření na to, jak situace, či okolnosti ovlivňují někoho.

Metaprogram - set 8: Udržování versus Vývoj versus Změna

Udržování = upřednostňování ponechat a udržovat věcí beze změn.
Vývoj = upřednostňování postupných změn.
Změna = upřednostňování rychlých a radikálních změn.

Poznámka: V mnoha přehledech metaprogramů  je touha po stabilitě nebo totožnosti oproti změně nebo rozdílu předpokladem být v souladu s vlastním vnímáním. Někdo s touhou po změně je myšlenkově schopný  také vnímat více změn. Je však možné, že tyto dvě preference neodráží stejné metaprogramy. Lidé často touží po změně právě proto, že nevnímají dost změn a často touží po stabilitě, když vnímají příliš mnoho změn. Právě proto jsme se rozhodli v MindSonar zaměřit na tento set metaprogramů, na touhu po změně a ne na prosté vnímání stability, nebo změny.

Metaprogram - set 9: Lidé versus Aktivity versus Informace

Lidé = zaměření na lidi a co je motivuje.
Aktivity = zaměření na vykonávané činnosti a aktivity.
Informace = zaměření se na informace, fakta a čísla.

Metaprogram - set 10: Koncept versus Struktura versus Použití

Koncept = zaměření na podstatné věci a zásady.
Struktura = zaměření na vazby mezi prvky.
Použití = zaměření na využití v praxi.

Metaprogram - set 11: Společně versus V blízkosti versus Sólo

Společně = upřednostňování úzce spolupracovat, se společnou zodpovědností.
V blízkosti =  upřednostňování vzájemné podpory s individuální zodpovědností.
Sólo = upřednostňování pracovat sám.

Metaprogram - set 12: Minulost versus Současnost versus Budoucnost

Minulost = důraz na minulé události.
Současnost = zaměření se na "tady a teď".
Budoucnost = zaměření na budoucí události.

Speciální set 13:

Vizuální = zaměření na obrázky a filmy.
Sluchový = zaměření na zvuky a slova.
Kinestetický = zaměření na pocity a pohyb.
Poznámka: Tyto tři rozdíly jsou různé způsoby vnímaní přes naše smysly spíše než metaprogramy.

Velkou přidanou hodnotou je měřit je společně s metaprogramy. 

Kritéria

Kritéria jsou hodnoty. Kritéria indikují, co někdo považuje v daném – určitém kontextu za důležité.  V TOTE(Test - Akce –Test - Výstup) modelu cíleně orientovaného na chování, je současná situace srovnávána s kritériem pro určení, zdali je akce (činnost) potřebná. Metaprogramy lze chápat jako způsob, kterým lidé řídí svá kritéria.

MindSonar žádá respondenta definovat:

Definice slova Metaprogram

Metaprogramy jsou  vzorce, ??které lze pozorovat v stylech myšlení lidí. Metaprogramy jsou vyjádřeny ve verbálním a neverbálním způsobu chování. Metaprogramy ovlivňují stav pocitů a emocí. Synonyma pro 'metaprogramy " jsou " poznávací - percepční preference“,  "poznávací styl prvků „ a „ způsoby myšlení."

Definice slova "Metaprofil"

Metaprofil je kombinací několika různých metaprogramů. Společně tyto metaprogramy charakterizují způsob myšlení a vnímání jedince. Profil MindSonar kombinuje metaprogramy s hierarchii hodnot.

Metaprofil a kontext (situace)

Používané metaprogramy se můžou měnit v závislosti od situace. To je důvod, proč v MindSonar profilu mluvíme o určitém specifickém kontextu. V jiném kontextu (situaci) může mít tatáž osoba jiné  metaprogramy. Například, jednotlivec může mít konkrétní kombinaci metaprogramů když je v práci, jinou kombinaci metaprogramů, když se věnuje svým koníčkům a jiné, další kombinace metaprogramů, když diskutuje s přáteli o politice.

Metaprogramy, mentální strategie a systém hodnot

V termínu neuro-lingvistické programování (NLP) se výraz "programování" odkazuje na duševní strategie (sekvence vnitřních obrazů, zvuků a pocitů). Metaprogramy jsou "meta" k těmto strategiím. Strategie popisují průběh smyslových zkušeností v myšlení. Metaprogramy popisují obecné trendy obsahu této strategie. V tomto významu, termín "meta" v metaprogramu naznačuje, že metaprogramy jsou meta pro duševní strategie. Pokud jde o koncepci, metaprogramy se nachází mezi duševními strategiemi (posloupnost myšlení) a systémy hodnot. MindSonar kategorizuje hodnoty pomocí Graves (Dynamická spirála) kategorie.

 

Potřebujete pomoct?

Nechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Preferovaný způsob kontaktování:

zde