Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
NLP Centrum > Kurzy > NLP Practitioner

NLP Practitioner

NLP pochází z angličtiny a znamená Neuro-Lingvistické Programování. NLP se často definuje jako studium struktury subjektivních zkušeností. NLP je totiž metoda, která umožňuje proniknout do labyrintu podvědomí a zefektivnit naši komunikaci. NLP je model, který nás učí se učit. Model, který nám umožňuje převzít expertizu jiných a zakomponovat ji do našeho vlastního života. Dělej, jako bys byl ten druhý.

Na školení NLP Practitioner se naučíte, že komunikace je klíčem k úspěšnému a významuplnému životu. Jedná se přitom o komunikaci s jinými lidmi, ale také a v prvé řadě o komunikaci se sebou samým. Naučíte se objevit ve své řeči vzorce, které jsou zrcadlovým odrazem hlouběji se nacházejících vzorců ve vašem myšlení. To, jak mluvíte, podává informace o tom, jak se díváte na svět, jak vidíte sami sebe a čemu o sobě samém a o svém okolí věříte.

Postupně si uvědomíte, že tyto vzorce jsou nainstalované vaším prostředím, a proto nejsou vždy odrazem toho, co sami opravdu chcete nebo kdo sami vlastně jste. Pomocí uvědomování a intervenčních technik budete stále více rozvíjet svobodnou volbu ve svém myšlení, cítění a jednání. Naučíte se dát vlastnímu životu takovou formu, jakou by měl mít.

NLP Practitioner vám vloží do rukou nejen velice konkrétní techniky pro váš vlastní osobní rozvoj, ale i pro profesionální intervenci v rámci koučinku a terapie, profesionální komunikaci v podnikovém prostředí, nebo v jakémkoli pro vás relevantním kontextu. 

TÉMATA

Některá témata, která se dostanou na pořad dne při školení NLP Practitioner:

V kurzu NLP Practitioner získáte na jedné straně důkladné teoretické poznatky o NLP, včetně sylabu. Na druhé straně získáte obšírné zkušenosti, abyste si sami procházeli cvičeními, a to ze 3 pozic: jako kouč, koučovaný a pozorovatel. Tato velká pozornost, kterou věnujeme cvičením, zajistí, abyste mohli své mentální znalosti také ihned integrovat. Integrace totiž vede k transformaci. 

PROGRAM

Základní principy NLP

NLP vychází z několika základních předpokladů o tom, jak my jako lidé ve svém prostředí fungujeme. Ty vám pak pomáhají vytvářet prostor ve vašich ustálených strukturách myšlení. Pomáhají vám otevřít svou duši a vpustit více možností volby a růstu pro vás samotné.

Komunikační rámec

Celý kurz NLP Practitioner se zavěšuje na jeden základní komunikační rámec, jež sestává z 8 kroků. Tento model vám dává možnost uplatnit v jakémkoli kontextu takovou komunikaci, jaká vám vyhovuje, čímž svobodným, vědomým a "ekologickým" způsobem uskutečníte to, co vlastně uskutečnit chcete.

Smyslové filtry

Jak vnímáme svět? Jaké filtry zajišťují, aby skutečnost, tak jak se v externím světě prezentuje, byla vnímána (vstupovala dovnitř) přece jen velice individuálním způsobem? Naučíte se objevit svoje vlastní smyslové filtry a filtry jiných lidí, což vám přinese poznatek o "zabarvování" informací a o tom, jak to ovlivňuje komunikaci. Osvojíte si techniky, s jejichž pomocí si s těmito filtry můžete "hrát", takže můžete i s jiným člověkem jednat v jeho nebo jejím "vlastním" jazyce.

Sub-modality

Filtrované informace se zpracovávají a ukládají v našem mozku. Vytváříme si interní představy o svých zkušenostech a ukládáme si je jako "pravdivé". NLP vás naučí tyto "pravdy" vidět z jiného pohledu a zpochybnit je, z respektu k sobě samému. Pomocí práce se "sub-modalitami" získáte vliv na to, jak si nějaký zážitek uložíte, čímž se pro vás změní i interpretace zážitku jako takového. Stále více budete s tím, co zažíváte, zacházet aktivně namísto reaktivně.

Zpráva

Pro úspěšnou komunikaci je tím podstatným vytvořit "zprávu". Jak navážete skutečné spojení s jiným člověkem, tak aby vznikla důvěra pro rozhovor? Naučíte se umění verbální a neverbální zprávy.

Vyměňování a shromažďování informací

Umět dobře komunikovat znamená také umět cíleně naslouchat. A pak pokládat správné otázky, jak sobě samému, tak tomu druhému člověku. Nikoli vágní a abstraktní, ale velmi konkrétní. Co přesně myslíš tím, co říkáš? Nic není tak subjektivního, jako nějaký význam. Objevením vzorců řeči a způsobu, jak je vysvětlit, získáte odpovědi, které potřebujete pro svůj další růst a rozvoj, nebo pro podporu růstu toho druhého člověka.

Stanovení a dosažení cílů

Mnoho lidí ví, co nechce, ale neví, co přesně chce. S pomocí NLP se naučíte přesně si stanovit, co ve specifických kontextech chcete nebo potřebujete, a jak toho také účinně můžete dosáhnout. Aby byl nějaký cíl dosažitelný, musí totiž vyhovovat specifickým podmínkám formy. Navíc musí vycházet vstříc tomu, co vy považujete za opravdu důležité. Váš život se tak bude stále více přibližovat tomu, co vás skutečně naplňuje.

Intervence na omezující zkušenosti

Co jsou překážky, které vám brání dosáhnout cílů, a jak s tím můžete něco udělat? NLP vám nabízí celou pokladnici intervenčních technik, které sejmou emoční náboj bolestných zkušeností nebo které vás naučí, dívat se na ně jiným způsobem. Pomocí metod jako je ukotvování, traumatické fobie nebo reframingu získáte stále více prostoru, možností a výběru ve svých myšlenkách, emocích a chování.

Probuďte a uplatněte zdroje

Co vám může pomoci dosáhnout vašich cílů? Zvláště pak, jaké vnitřní zdroje máte, které si možná zatím ještě neuvědomujete? Osvojíte si techniky, kterými můžete navázat kontakt se svými vnitřními zdroji, a naučíte se, jak je můžete v žádoucí chvíli využít.

Metafory

Metafory jsou silným instrumentem pro obrazné vyjadřování v naší řeči. V NLP se naučíte umění práce s metaforami. Ty totiž mohou vyvolat prohloubení a změnu, jenž přesáhne hranice obyčejné řeči.

ZPŮSOB PRÁCE

NLP Practitioner je kombinací teorie, praxe a rozvoje uvědomění:

PRO KOHO?

NLP Practitioner je určený pro každého, kdo chce zlepšit svou komunikaci, jak se sebou samým, tak s jinými lidmi, jak v osobním, tak v profesním kontextu. Pro každého, kdo chce růst ve svém osobním i uvědomovacím rozvoji. Nevyžadují se žádné znalosti předem.

Kurz NLP Practitioner se skládá z 9 modulů (jeden modul je 2 dny, vždy se jedná o víkend). Dohromady tedy 18 dní. Moduly se konají vždy jednou za 4 týdny, aby se spuštěné procesy mohly v organizmu dostatečně zafixovat. Celý kurz tedy trvá 9 měsíců. Cena za jeden modul (víkend) je 5 600,- Kč bez DPH. 

(NLP Mezinárodní centrum a všechny naše tréninkové programy jsou akreditovány MVCR.)

 

Rezervace

zde
 
 

Potřebujete pomoct?

Nechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Preferovaný způsob kontaktování:

zde