Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
NLP Centrum > SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dobrovolně a svobodně uděluji společnosti NLP Mezinárodní Centrum, s.r.o, IČO 24745839 se sídlem U háje 1651, Roztoky, PSČ 252 63, kontaktní e-mail: info@nlp-centrum.cz výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů

v rozsahu emailové adresy, jména, příjmení a telefonu pro účel zpracování:

- evidence zájemců o aktuální produkty společnosti, kontaktování zájemců o konkrétní kurzy za účelem sdělení organizačních informací a dále pro kontaktování účastníků kurzů za účelem zjištění zpětné vazby.

Příjemci osobních údajů: NLP Mezinárodní Centrum, s.r.o, nebude osobní údaje předávat žádným dalším správcům. Kategorie zpracovatelů je uvedena v Pravidlech ochrany osobních údajů, která jsou dostupná na webové stránce http://www.nlp-centrum.cz/.

Doba zpracovávání údajů: Tento souhlas uděluji na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.

Práva subjektu údajů: Berte prosím na vědomí, že máte právo: a) na přístup k osobním údajům, b) na opravu osobních údajů, c) na výmaz osobních údajů, d) na omezení zpracování, e) vznést námitku proti zpracování, f) na přenositelnost údajů, g) podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem v místě sídla společnosti NLP Mezinárodní Centrum, s.r.o, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125, h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů. Bližší informace o výkonu práv jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce http://www.nlp-centrum.cz/. Osobní údaj zpracovávaný na základě tohoto souhlasu nebude při zpracování k uvedenému účelu předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Právo odvolat souhlas: Jsem srozuměn/a se skutečností, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním sdělení na adresu info@nlp-centrum.cz Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.